بدون عنوان

Polo

BB با صبحانه

دو تخته 17,670,000 تومان
یک تخته 19,010,000 تومان
کودک با تخت 17,280,000 تومان
کودک بدون تخت 16,400,000 تومان

Isaka

BB با صبحانه

دو تخته 17,760,000 تومان
یک تخته 19,200,000 تومان
کودک با تخت 17,280,000 تومان
کودک بدون تخت 16,400,000 تومان

Like

BB با صبحانه

دو تخته 18,050,000 تومان
یک تخته 19,780,000 تومان
کودک با تخت 17,670,000 تومان
کودک بدون تخت 16,400,000 تومان

Elegance

BB با صبحانه

دو تخته 18,240,000 تومان
یک تخته 20,160,000 تومان
کودک با تخت 18,240,000 تومان
کودک بدون تخت 16,400,000 تومان

Rustaveli 36

BB با صبحانه

دو تخته 18,720,000 تومان
یک تخته 21,120,000 تومان
کودک با تخت 18,240,000 تومان
کودک بدون تخت 16,400,000 تومان

Atu

BB با صبحانه

دو تخته 18,720,000 تومان
یک تخته 21,120,000 تومان
کودک با تخت 18,240,000 تومان
کودک بدون تخت 16,400,000 تومان

Venesa

BB با صبحانه

دو تخته 19,680,000 تومان
یک تخته 23,040,000 تومان
کودک با تخت 18,240,000 تومان
کودک بدون تخت 16,400,000 تومان

Elle Boutique

BB با صبحانه

دو تخته 20,160,000 تومان
یک تخته 24,000,000 تومان
کودک با تخت 19,200,000 تومان
کودک بدون تخت 16,400,000 تومان

Magnolia

BB با صبحانه

دو تخته 20,160,000 تومان
یک تخته 24,000,000 تومان
کودک با تخت 18,240,000 تومان
کودک بدون تخت 16,400,000 تومان

Piazza Hotel

BB با صبحانه

دو تخته 20,640,000 تومان
یک تخته 24,960,000 تومان
کودک با تخت 19,200,000 تومان
کودک بدون تخت 16,400,000 تومان

Parma Hotel

BB با صبحانه

دو تخته 21,120,000 تومان
یک تخته 25,920,000 تومان
کودک با تخت 19,200,000 تومان
کودک بدون تخت 16,400,000 تومان

Residence Plaza

BB با صبحانه

دو تخته 21,120,000 تومان
یک تخته 25,920,000 تومان
کودک با تخت 19,200,000 تومان
کودک بدون تخت 16,400,000 تومان

Pino Vere Palace

BB با صبحانه

دو تخته 21,120,000 تومان
یک تخته 25,920,000 تومان
کودک با تخت 20,160,000 تومان
کودک بدون تخت 16,400,000 تومان

LM Club

BB با صبحانه

دو تخته 21,120,000 تومان
یک تخته 25,920,000 تومان
کودک با تخت 18,240,000 تومان
کودک بدون تخت 16,400,000 تومان

GNG

BB با صبحانه

دو تخته 21,120,000 تومان
یک تخته 25,920,000 تومان
کودک با تخت 18,240,000 تومان
کودک بدون تخت 16,400,000 تومان

Tibilisi Tower

BB با صبحانه

دو تخته 21,120,000 تومان
یک تخته 25,920,000 تومان
کودک با تخت 20,160,000 تومان
کودک بدون تخت 16,400,000 تومان

Ibis Studium

BB با صبحانه

دو تخته 21,600,000 تومان
یک تخته 26,880,000 تومان
کودک با تخت 21,600,000 تومان
کودک بدون تخت 16,400,000 تومان

Astoria Tibilisi

BB با صبحانه

دو تخته 22,080,000 تومان
یک تخته 27,840,000 تومان
کودک با تخت 20,160,000 تومان
کودک بدون تخت 16,400,000 تومان

Terrace Boutique

BB با صبحانه

دو تخته 22,080,000 تومان
یک تخته 27,840,000 تومان
کودک با تخت 20,160,000 تومان
کودک بدون تخت 16,400,000 تومان

KMM Hotel

BB با صبحانه

دو تخته 22,080,000 تومان
یک تخته 27,840,000 تومان
کودک با تخت 20,160,000 تومان
کودک بدون تخت 16,400,000 تومان

ONYX Hotel

BB با صبحانه

دو تخته 22,560,000 تومان
یک تخته 28,800,000 تومان
کودک با تخت 22,080,000 تومان
کودک بدون تخت 16,400,000 تومان

Golden Palace Tibilisi

BB با صبحانه

دو تخته 22,560,000 تومان
یک تخته 28,800,000 تومان
کودک با تخت 20,160,000 تومان
کودک بدون تخت 16,400,000 تومان

Radius Hotel

BB با صبحانه

دو تخته 23,040,000 تومان
یک تخته 29,760,000 تومان
کودک با تخت 20,160,000 تومان
کودک بدون تخت 16,400,000 تومان

Holiday Inn Tibilisi

BB با صبحانه

دو تخته 24,960,000 تومان
یک تخته 33,600,000 تومان
کودک با تخت 24,000,000 تومان
کودک بدون تخت 16,400,000 تومان

Pine Astoria

BB با صبحانه

دو تخته 24,960,000 تومان
یک تخته 33,600,000 تومان
کودک با تخت 22,080,000 تومان
کودک بدون تخت 16,400,000 تومان

Ibis Style Tibilisi

BB با صبحانه

دو تخته 24,960,000 تومان
یک تخته 33,600,000 تومان
کودک با تخت 22,080,000 تومان
کودک بدون تخت 16,400,000 تومان

Tibilisi Philharmonic

BB با صبحانه

دو تخته 24,960,000 تومان
یک تخته 33,600,000 تومان
کودک با تخت 21,120,000 تومان
کودک بدون تخت 16,400,000 تومان

Glarros Old Town

BB با صبحانه

دو تخته 25,920,000 تومان
یک تخته 35,520,000 تومان
کودک با تخت 23,040,000 تومان
کودک بدون تخت 16,400,000 تومان

Mercure Tibilisi Old Town

BB با صبحانه

دو تخته 27,840,000 تومان
یک تخته 36,480,000 تومان
کودک با تخت 21,120,000 تومان
کودک بدون تخت 16,400,000 تومان

Ambassadori Tibilisi

BB با صبحانه

دو تخته 30,720,000 تومان
یک تخته 43,200,000 تومان
کودک با تخت 30,720,000 تومان
کودک بدون تخت 16,400,000 تومان

Radisson Blu Iveria

BB با صبحانه

دو تخته 31,680,000 تومان
یک تخته 47,040,000 تومان
کودک با تخت 27,840,000 تومان
کودک بدون تخت 16,400,000 تومان

Biltmore Hotel Tibilisi

BB با صبحانه

دو تخته 33,120,000 تومان
یک تخته 49,920,000 تومان
کودک با تخت 29,760,000 تومان
کودک بدون تخت 16,400,000 تومان

برنامه سفر

مدت اقامت : 0 شب و 0 روز
1403-01-07 تا 1403-01-10

مدارک و خدمات

تورهای پیشنهادی

    نظرات کاربران

    نظرتان را در مورد این تور با ما به اشتراک بگذارید

    دیدگاه های ثبت شده

    دانلود PDF
    دانلود PDF