بدون عنوان

Granbell Hotel Colombo

HB با صبحانه و نهار

Thilanka Hotel Kandy

HB با صبحانه و نهار

Avani Kalutara Resort

HB با صبحانه و نهار

دو تخته 42,500,000 تومان +1000 دلار
یک تخته 42,500,000 تومان +1440 دلار
کودک با تخت 42,500,000 تومان +790 دلار
کودک بدون تخت 42,500,000 تومان +330 دلار

Granbell Hotel Colombo

HB با صبحانه و نهار

Mahaweli Reach Hotel

HB با صبحانه و نهار

Citrus Waskaduwa

HB با صبحانه و نهار

دو تخته 42,500,000 تومان +1050 دلار
یک تخته 42,500,000 تومان +1500 دلار
کودک با تخت 42,500,000 تومان +820 دلار
کودک بدون تخت 42,500,000 تومان +340 دلار

Cinnamon Lakeside Colombo

BB با صبحانه

The Grand Kandyan Hotel

HB با صبحانه و نهار

Citrus Waskaduwa

HB با صبحانه و نهار

دو تخته 42,500,000 تومان +1100 دلار
یک تخته 42,500,000 تومان +1570 دلار
کودک با تخت 42,500,000 تومان +850 دلار
کودک بدون تخت 42,500,000 تومان +350 دلار

Cinnamon Lakeside Colombo

BB با صبحانه

Earl's Regency Hotel Kandy

HB با صبحانه و نهار

Citrus Waskaduwa

HB با صبحانه و نهار

دو تخته 42,500,000 تومان +1100 دلار
یک تخته 42,500,000 تومان +1590 دلار
کودک با تخت 42,500,000 تومان +860 دلار
کودک بدون تخت 42,500,000 تومان +350 دلار

Cinnamon Lakeside Colombo

BB با صبحانه

Mahaweli Reach Hotel

HB با صبحانه و نهار

Avani Kalutara Resort

HB با صبحانه و نهار

دو تخته 42,500,000 تومان +1150 دلار
یک تخته 42,500,000 تومان +1650 دلار
کودک با تخت 42,500,000 تومان +900 دلار
کودک بدون تخت 42,500,000 تومان +370 دلار

Best Western Elyon Colombo

BB با صبحانه

Earl's Regent Hotel Kandy

HB با صبحانه و نهار

Coco Royal Beach Resort

HB با صبحانه و نهار

دو تخته 42,500,000 تومان +730 دلار
یک تخته 42,500,000 تومان +1080 دلار
کودک با تخت 42,500,000 تومان +580 دلار
کودک بدون تخت 42,500,000 تومان +260 دلار

Granbell Hotel Colombo

HB با صبحانه و نهار

Thilanka Hotel Kandy

HB با صبحانه و نهار

Earl's Reef, Beruwala

HB با صبحانه و نهار

دو تخته 42,500,000 تومان +880 دلار
یک تخته 42,500,000 تومان +1280 دلار
کودک با تخت 42,500,000 تومان +700 دلار
کودک بدون تخت 42,500,000 تومان +300 دلار

Cinnamon Red Colombo

BB با صبحانه

Thilanka Hotel Kandy

HB با صبحانه و نهار

Jie Jie Beach by Jetwing

ALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی

دو تخته 42,500,000 تومان +900 دلار
یک تخته 42,500,000 تومان +1290 دلار
کودک با تخت 42,500,000 تومان +720 دلار
کودک بدون تخت 42,500,000 تومان +300 دلار

Granbell Hotel Colombo

HB با صبحانه و نهار

Royal Classic Resort

HB با صبحانه و نهار

Avani Kalutara Resort

HB با صبحانه و نهار

دو تخته 42,500,000 تومان +930 دلار
یک تخته 42,500,000 تومان +1360 دلار
کودک با تخت 42,500,000 تومان +720 دلار
کودک بدون تخت 42,500,000 تومان +310 دلار

Granbell Hotel Colombo

HB با صبحانه و نهار

Thilanka Hotel Kandy

HB با صبحانه و نهار

Avani Kalutara Resort

HB با صبحانه و نهار

دو تخته 42,500,000 تومان +950 دلار
یک تخته 42,500,000 تومان +1380 دلار
کودک با تخت 42,500,000 تومان +740 دلار
کودک بدون تخت 42,500,000 تومان 320 دلار

Granbell Hotel Colombo

HB با صبحانه و نهار

Thilanka Hotel Kandy

HB با صبحانه و نهار

Jie Jie Beach by Jetwing

ALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی

دو تخته 42,500,000 تومان +950 دلار
یک تخته 42,500,000 تومان +1350 دلار
کودک با تخت 42,500,000 تومان +760 دلار
کودک بدون تخت 42,500,000 تومان +320 دلار

Cinnamon Lakeside Colombo

BB با صبحانه

The Grand Kandyan Hotel

HB با صبحانه و نهار

Citrus Waskaduwa

ALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی

دو تخته 42,500,000 تومان +1200 دلار
یک تخته 42,500,000 تومان +1670 دلار
کودک با تخت 42,500,000 تومان +950 دلار
کودک بدون تخت 42,500,000 تومان +380 دلار

Cinnamon Lakeside Colombo

BB با صبحانه

Mahaweli Reach Hotel

HB با صبحانه و نهار

Occidental Eden Beruwala Bentota

HB با صبحانه و نهار

دو تخته 42,500,000 تومان +1200 دلار
یک تخته 42,500,000 تومان +1700 دلار
کودک با تخت 42,500,000 تومان +960 دلار
کودک بدون تخت 42,500,000 تومان +390 دلار

Cinnamon Lakeside Colombo

BB با صبحانه

The Golden Crown Hotel Kandy

HB با صبحانه و نهار

The Villas Wadduwa

HB با صبحانه و نهار

دو تخته 42,500,000 تومان +1250 دلار
یک تخته 42,500,000 تومان +1770 دلار
کودک با تخت 42,500,000 تومان +990 دلار
کودک بدون تخت 42,500,000 تومان +400 دلار

Cinnamon Lakeside Colombo

BB با صبحانه

Earl's Regency Hotel Kandy

HB با صبحانه و نهار

Hotel Riu Sri Lanka

ALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی

دو تخته 42,500,000 تومان +1450 دلار
یک تخته 42,500,000 تومان +1990 دلار
کودک با تخت 42,500,000 تومان +1160 دلار
کودک بدون تخت 42,500,000 تومان +450 دلار

Hotel Nippon Colombo

BB با صبحانه

Hotel Devon kandy

HB با صبحانه و نهار

Coco Royal Beach Resort

HB با صبحانه و نهار

دو تخته 42,500,000 تومان +650 دلار
یک تخته 42,500,000 تومان +920 دلار
کودک با تخت 42,500,000 تومان +490 دلار
کودک بدون تخت 42,500,000 تومان +240 دلار

Best Western Elyon Colombo

BB با صبحانه

Rivendell Hotel Kandy

HB با صبحانه و نهار

Coco Royal Beach Resort

HB با صبحانه و نهار

دو تخته 42,500,000 تومان +670 دلار
یک تخته 42,500,000 تومان +940 دلار
کودک با تخت 42,500,000 تومان +510 دلار
کودک بدون تخت 42,500,000 تومان +250 دلار

Cinnamon Red Colombo

BB با صبحانه

Serendip Stone Bungalow

HB با صبحانه و نهار

Jie Jie Beach by Jetwing

ALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی

دو تخته 42,500,000 تومان +700 دلار
یک تخته 42,500,000 تومان +1020 دلار
کودک با تخت 42,500,000 تومان +530 دلار
کودک بدون تخت 42,500,000 تومان +250 دلار

Pegasus Reef Hotel

HB با صبحانه و نهار

Serendip Stone Bungalow

HB با صبحانه و نهار

Club Bentota

HB با صبحانه و نهار

دو تخته 42,500,000 تومان +760 دلار
یک تخته 42,500,000 تومان +1140 دلار
کودک با تخت 42,500,000 تومان +590 دلار
کودک بدون تخت 42,500,000 تومان +260 دلار

Cinnamon Red Colombo

BB با صبحانه

Earl's Regent Hotel Kandy

HB با صبحانه و نهار

Earl's Reef, Beruwala

HB با صبحانه و نهار

دو تخته 42,500,000 تومان +800 دلار
یک تخته 42,500,000 تومان +1190 دلار
کودک با تخت 42,500,000 تومان +620 دلار
کودک بدون تخت 42,500,000 تومان +270 دلار

Cinnamon Red Colombo

BB با صبحانه

Royal Classic Resort

HB با صبحانه و نهار

Earl's Reef, Beruwala

HB با صبحانه و نهار

دو تخته 42,500,000 تومان +800 دلار
یک تخته 42,500,000 تومان +1190 دلار
کودک با تخت 42,500,000 تومان +620 دلار
کودک بدون تخت 42,500,000 تومان +270 دلار

Pegasus Reef Hotel

HB با صبحانه و نهار

Rivendell Hotel Kandy

HB با صبحانه و نهار

Club Bentota

HB با صبحانه و نهار

دو تخته 42,500,000 تومان +800 دلار
یک تخته 42,500,000 تومان +1180 دلار
کودک با تخت 42,500,000 تومان +630 دلار
کودک بدون تخت 42,500,000 تومان +280 دلار

Granbell Hotel Colombo

HB با صبحانه و نهار

Royal Classic Resort

HB با صبحانه و نهار

Earl's Reef, Beruwala

HB با صبحانه و نهار

دو تخته 42,500,000 تومان +850 دلار
یک تخته 42,500,000 تومان +1250 دلار
کودک با تخت 42,500,000 تومان +670 دلار
کودک بدون تخت 42,500,000 تومان +290 دلار

Cinnamon Red Colombo

BB با صبحانه

Thilanka Hotel Kandy

HB با صبحانه و نهار

Earl's Reef, Beruwala

HB با صبحانه و نهار

دو تخته 42,500,000 تومان +870 دلار
یک تخته 42,500,000 تومان +1260 دلار
کودک با تخت 42,500,000 تومان +690 دلار
کودک بدون تخت 42,500,000 تومان +300 دلار

Cinnamon Red Colombo

BB با صبحانه

Mahaweli Reach Hotel

HB با صبحانه و نهار

Avani Kalutara Resort

HB با صبحانه و نهار

دو تخته 42,500,000 تومان +990 دلار
یک تخته 42,500,000 تومان +1440 دلار
کودک با تخت 42,500,000 تومان +760 دلار
کودک بدون تخت 42,500,000 تومان +320 دلار

برنامه سفر

مدت اقامت : 0 شب و 0 روز
1402-12-29 تا 1403-01-09

مدارک و خدمات

تورهای پیشنهادی

    نظرات کاربران

    نظرتان را در مورد این تور با ما به اشتراک بگذارید

    دیدگاه های ثبت شده

    دانلود PDF
    دانلود PDF